Съобщение за невалиден стоп-лос/тейк-профит при задаване на ниво на стоп?

Такова съобщение означава, че задавате стоп-лос /тейк-профит с наклонена черта, близка до текущата цена. Стоп поръчките могат да бъдат зададени не по-близо от нивото на спред за търговския инструмент. Моля, обърнете внимание, че за поръчките за продажба стоп-лосът трябва да бъде зададен на по-високи нива от текущата пазарна цена, а нивата на тейк-профит трябва да бъдат по-ниски от текущата пазарна цена.